شنبه، دی ۲۴، ۱۳۹۰

135

من اگه یه گردالی بیست سانتی پشمالو بودم، یه گردالی بیست‌سانتی پشمالو با پشم های بلند قهوه‌ای بودم و همین حالا از خونه می‌زدم بیرون و از نرده‌های راه پله سر می‌خوردم می‌رفتم سمت در ورودی. از اونجا که نمی تونستم درُ باز کنم مدام بالا و پایین می‌پریدم بـالا و پاییـن می‌پردم  بـــــالا و پاییــن می‌پردم  بــــــــالا و پاییـــن می‌پردم انقدی که اوج می‌گرفتم و می‌تونستم از رو در ورودی رد شم. می‌پریدم هوا، می‌خوردم زمین، قل می‌خوردم قل می‌خوردم قل می‌خوردم تا به خیابون اصلی می‌رسیدم. احتمالاً تا الان به خاطر خیسی زمین یه کم خیس شده بودم. یهو یه ماشین با سرعت از رو گودال آب رد می‌شد و همه‌ی بارونا رُ شالاپ می‌پاشید رو تنم.  بعد من مچاله می‌شدم که یعنی خیلی ناراحتم و خودمُ می‌تکوندم. خیلی ریز -مث وقتایی که گنجشکا می‌پرن- می‌پریدم می‌پریدم می‌پریدم اون سمت‌تر و خیز برمی‌داشتم تا بپرم رو سقف اولین ماشینی که رد شد که باشون برم برم برم تا جایی که توقف کنن. از ماشین که پیاده می‌شدن متوجه یه گردالی بیست‌سانتی پشمالو روی سقف می‌شدن. متوجه من می‌شدن و شاید اول یه کم وحشت کنن اما بعد کم کم  یکیشون میومد سمتم و منُ تو دستش گرفت. یه کم که می‌گذشت می‌رفتم رو شونه‌ش و یه کم‌ بعدتر میرفتم رو سرش. منُ می‌برد خونه‌شون و با خوشحالی از یه کشف جدید، منُ به بقیه‌ نشون می داد. پسر کوچولوی خانواده منُ بلند می‌کرد و هی دستای کوچیکشُ توی پشمای بلند قهوه‌ایم فرو می‌کرد و من دستش فراری می‌شدم قل می‌خوردم رو زمین و اون دنبالم می‌کرد و می‌خندید  و می‌خندید و می‌خندید. ماه‌ها و ماه‌ها از بودن من می‌گذشت تا اینکه دوباره تو یه روز بارونی از خونه می‌زدم بیرون تا یه زندگی دیگه رُ تجربه کنم.

6 نظر:

Cigari گفت...

hameye in chizayi ke gofti ro too zehnam tasavor kardam
ajabb !!

ناشناس گفت...

آخ که اگه من یه گردالی کوچیک پشمالو داشتم ...

ناشناس گفت...

آخ که اگه من یه گردالی کوچیک پشمالو داشتم ...

ناشناس گفت...

آخ که اگه من یه گردالی کوچیک پشمالو داشتم ...

زئوس گفت...

ﻗﺎﺗﻞ ﺷﺪﻩ اي ...ﻣﯿﮑﺸﻲ ﺷﺎن ... و ﺗﻨﺪﯾﺲ وار ﺑﺮ اﺟﺴﺎدﺷﺎن ﻣﻲ اﯾﺴﺘﻲ ... ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎت را ﻣﻲ ﮔﻮﯾﻢ ﻫﻤﯿﻦ دﻗﯿﻘﻪ دﻗﯿﻘﻪ ﻫﺎي اﯾﻦ زﻧﺪﮔﻲ ﺗﮑﺮاري را ..ﻣﺜﻞ آﻫﻰ ﻓﺮو رﻓﺘﻪ ﺗﻮى ﺣﻨﺠﺮﻩ ات ﻣﺪﻓﻮن ﻣﻰ ﺷﻮى

آپ شد

روز مرگى هاى يک ذهن ناميرا

بدخیم گفت...

صادقانه بگویم؛ نوشته هایت خوب صمیمی هستند. راستش بدم نیامد گردالوی پشمالوی بیست سانتی باشم! یا بهتر بگویم گردالی بیست‌ سانتی پشمالو با پشم های بلند قهوه‌ای...

ارسال یک نظر

به نظراتتان همين جا پاسخ خواهم داد :)